■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ලීමේ අරමුණින්, ලංකාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණය සම්මුති ගිවිසුමකට ඉන්දියාව සමඟ ජුනි 16දා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අත්සන් තබා තිබේ.

මෙම ණය සම්මුතියේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරු වන ඉන්දීය රජය ඉන්දියානු අපනයන හා ආනයන බැංකුව මඟින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණය මුදලක් ලබා දීමට පූර්ණ එකඟතාවය පළ කරමින් මෙසේ ණය සම්මුතියට අත්සන් තබා ඇත.

දැනට පවත්නා රාජ්‍ය ගොඩනැඟිලි, ආගමික ස්ථාන සහ පහළ ආදායම් මට්ටම්වල පවුල්වල නිවස මුල් කර ගනිමින් සූර්ය බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීම මෙම ණය මුදල භාවිත කර ගනිමින් සිදු කරන බව එම සම්මුතියට අත්සන් තබමින් ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබේ. එහි නියමු වැඩසටහනක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍යය විදුලි උත්පාදනය සඳහා දියවන්නා ඔය කේන්ද්‍ර කරගෙන විදුලි උත්පාදනය අරඹනු ඇති බව තවදුරටත් අණාවරණය වෙයි.■