ජනාධිපති අභියාචනා කමිටුව විසින්ම අලියොන්ස් රක්ෂණ සමාගමට ලබාදී තිබූ සුරක්ෂා රක්ෂණය අවලංගු කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ.


මාර්තු 06 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා එම නියෝගය කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් තමාට නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය බවද ප්‍රකාශ කර ඇත.


ඊට අමතරව එම රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් සමඟ මාර්තු 07 වැනිදා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමටද ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබූ අතර සාකච්ඡාවේ තොරතුරු කුමක්ද යන්න පුවත්පත මුද්‍රණයට යන තෙක්ම වාර්තාවුණේ නැත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර