පාසල් දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කි‍‍්‍රයාත්මක කරන සුරක්ෂා රක්ෂණය ඉදිරි වසර සඳහා කි‍‍්‍රයාත්මක කරන රක්ෂණ සමාගම ගැන තීරණයකට ඒමට තවමත් නොහැකිවීම මත ශී‍‍්‍ර ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ලබාදුන් එම රක්ෂණයේ කාලය තවත් මාස දෙකක කාලයකට දීර්ඝ කර තිබේ.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් පළමුවැනිදා සිට වසරක කාලයක් සඳහා එම රක්ෂණ ශී‍‍්‍ර ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට හිමිවූ අතර එය සැප්තැම්බර් 30 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.

ඉදිරි වසර සඳහා සුදුසු රක්ෂණ සමාගමක් තෝරාගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පසුගිය කාලයේ යෝජනාවක් කැඳවූ අතර තවමත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැත.