සුරක්ෂා රක්ෂණය වෙනුවෙන් ශ‍‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ලැබුණ රුපියල් බිලියන 2.7ක වාරික මුදලින් 90%ක මුදලක් අත්තනෝමතික ලෙස ප‍‍්‍රතිරක්ෂණය කිරීමෙන් රටට හා ආයතනයට සිදුවී ඇති මූල්‍ය හානිය පිළිබඳව වහා විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස රක්ෂණ සේවක සංගමය එහි ප‍‍්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

ශ‍‍්‍රී ලංකාවේ විශාලතම රක්ෂණ වාරිකය වශයෙන් සැලකෙන මෙම මුදල ශ‍‍්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ බදු මුදලින් රජය විසින් ගෙවා ඇති බවත් මේ වන විට ජනමාධ්‍ය මඟින් ප‍‍්‍රසිද්ධියට පත්වී ඇති ප‍‍්‍රතිරක්ෂණ ගනුදෙනුව පිළිබඳව ශ‍‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව නිවැරදි පිළිතුරක් ලබාදී නැති බවත් එහි දැක්වේ. මෙම ප‍‍්‍රතිරක්ෂණ ගනුදෙනුව සිදුකර ඇත්තේ රටටත් ශ‍‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවටත් ලාභදායී නොවන වංචනික ආකාරයකින් බවත් ප‍‍්‍රතිරක්ෂණය සඳහා තෝරාගෙන ඇති ජේ.බී. බෝදා සමාගම රට තුළ වාරණ නියෝගයකට ලක්වී ඇති ආයතනයක් බවත් එවන් ආයතනයක් සමග කටයුතු කිරීම ගැටලූකාරී බවක් අවධාරණය කරන එම සංගමය මේ සෑම ක්‍‍්‍රියාවකටම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර පියවර ගත යුතු බවත් අවධාරණය කරයි.