සිනමා ශාලාවල මත්පැන්හල් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් මැයි 07 වන දින කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය අනුව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව සිනමා ශාලා වෙත නිකුත් කර ඇති නිර්දේශ ලිපි 35ක් අවලංගු වීමට නියමිතය.

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට අයත් සිනමා ශාලා 191ක් අතරින් මෙම නිර්දේශ ලිපිය ලබා දී ඇත්තේ සිනමා ශාලා 35කට පමණක් වන බව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරි සුධීර නිලංග අනිද්දාට ප්‍රකාශ කළේය. තවද මෙම කැබිනට් තීරණයෙන් පසු එම සිනමා ශාලා හිමියන් චිත්‍රපට සංස්ථාවට ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ එම මත්පැන්හල් නිසා සිය සිනමා ශාලා නොවැසී පවත්වාගෙන යන බවත් නිකුත් කොට තිබූ නිර්දේශ ලිපි අවලංගු කළහොත් තමන් දැඩි අපහසුතාවට පත් වන බවත්ය.

කෙසේ නමුත් එවක සිනමා ශාලාවලට මෙම බලපත්‍රය ලබා දී තිබුණේ සිනමා ශාලාවලට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහාය. ■

වරුණ සූරියආරච්චි