අයවැයේදී වැඩිවන සිගරට් මිලේ වාසිය ලබාගැනීමට අමතර සිගරට් තොග රැස්කිරිම සඳහා ඩීඑස් ගුණසේකර පෞද්ගලික සමාගමට රුපියල් කෝටි 215ක ණයක් ලංකා බැංකුව අනුමත කර ඇත.

එම සමාගම මෙම ණය ඉල්ලුම් කිරීම මාතර කටුවන ශාඛාවෙන් සිදුකර ඇති අතර එම ණය ඉල්ලීම ලංකා බැංකුවේ ණය අනුමත කරන කමිටුව සැප්තැම්බර් 09 වැනිදා අනුමත කර ඇත.

දකුණු පළාතේ ලංකා බැංකු ශාඛාවක් ලබාදෙන විශාලම ණය වශයෙන්   එය ඊට සම්බන්ධ බැංකු ණය ලියවිලිවල දැක්වේ. මෙම ණය ලබාදීම සඳහා එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ පෞද්ගලික  ඇප සලකා බලා ඇත.

එම ණය ඉල්ලීමේ සඳහන් වන්නේ  අයවැයෙන් සිගරට් මිල වැඩිවීමේදී ඊට පෙර අතිරේක සිගරට් තොග රැස්කිරීම මඟින් ලාභ ඉපැයීම සඳහා එම ණය මුදල නිකුත් කරන ලෙසයි. බැංකුව එම ඉල්ලීමට අනුමැතිය දෙන්නේ ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව බව ණය ලියවිලි අනුව පෙනේ. මාස හයක කාලයකදී නැවත ගෙවීමට අදාල ණය මුදල මඟින් සිගරට් දසදහසකින් යුත් ගෝල්ඞ් ලීෆ් සිගරට් පෙට්ටි 5400ක්ද, ඩන්හිල් සිගරට් පෙට්ටි 160ක්ද මිලදී ගැනීමට අදහස් කර ඇත. ඒ මඟින් ඉපැයිමට අදහස් කර ඇති ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 7697කි. මේ ණය මඟින් බැංකුව ලබාගැනීමට ඉලාපොරොත්තු වීඇති ලාභය රුපියල් මිලියන 85කි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකා බැංකුවේ සභාපති කංචන රත්වත්තේ ගෙන් විමසීමට උත්සහ කළද ඔහුව දුකථනයට සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකි වූ අතර තවත් ඉහළ නිලධාරයෙක්ගෙන් කරන ලද විමසීමේදී නිල වශයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ කිරීමට අකමැත්ත ප්‍රකාශ කළේය.■