සිංහරාජය වනාන්තරය තුළ ලංකාගම සිට දෙනියායට ඉදිකරන මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිදු අවසරයක් මෙතෙක් ගෙන නොමැති බව වාර්තා වේ.

එම ඉඩම් ලබා ගැනීමට තම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ කවදාදැයි විමසමින් ජනාධිපතිවරයාට සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට සැප්තැම්බර් 02 වන දින වන සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. වේරගොඩගේ අත්සන සහිතව ලිපියක් යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

ලංකාගම-දෙනියාය මාර්ගය සදහා සිංහරාජ වනාන්තරය තුළින් වෙන්වන හෙක්ටයාර් 0.6ක භූමි ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිදු ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදු කර නොමැති බැවින් ඒ සඳහා අනුමැතියක් ලබා ගන්නේ කවදාද යන්නත් ලිපියේ අවධාරණය කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් අගෝස්තු 30 වන දින ලංකාගම සංචාරය කළ ජනාධිපතිවරයා යුද හමුදාවට නියෝගයක් ලබා දී තිබුණේ ලංකාගම-දෙනියාය මාර්ගය දින 90 තුළ සකස් කර අවසන් කරන ලෙසය.■