■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ මේ දිනවල සිදුකරන කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණයේදී ස්පුට්නික් වී එන්නතේ එක් මාත්‍රාවක් පමණක් හෝ ලබා ගැනීමට කැමති බවට එන්නත් ලබා ගන්නා පුද්ගලයන්ගෙන් කැමැත්ත ලබා ගැනීම් කරන බව වාර්තාවේ.

කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා ගැනීමේදී එම එන්නත මගින් යම් අතුරු ආබාධ හෝ සංතූලතා ඇතිවිය හැකි බව දැනුවත්ව එම එන්නත ලබා ගන්නා බවට සහතික කරන පෝර්මය තුළ ස්පුට්නික් එක් මාත්‍රාවක් හෝ ලබා ගැනීමට කැමතිය යන එම කැමැත්ත ඇතුළත් කර ඇත. එය එම පෝර්මය තුළ සඳහන් කර ඇත්තේ ‘ස්පුට්නික්-ඩ එන්නත පළමු මාත්‍රාව පමණක් වුවද ලබා ගැනීමට මම කැමැත්තෙමි’ යනුවෙන්ය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සම්බන්ධයෙන් කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් කරන ලද විමසීමකදී ඔහු කියා ඇත්තේ ස්පුට්නික් වී එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව තුළ වැඩි ප්‍රතිශක්තියක් ඇති බැවින් එහි එක් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබා දීමේ අවධානයක් යොමු වී ඇති බවය.■