මන්නාරමේ සමූහ මිනීවලේ කැණීම් කටයුතුවලින් මිනිස් සිරුරු 266කට අදාළ අස්ථි කොටස් දෙසැම්බර් 06 වනවිට හමුවී ඇතැයි එම කැණීම් කටයුතු මෙහෙවනු ලබන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ශමීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.
එම අස්ථි කොටස් අතර ළමුන් 18 දෙනෙකුගේ අස්ථි කොටස්ද තිබී ඇතැයි අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා ප්‍රකාශ කර තිබේ. හමුවී තිබෙන අස්ථි කොටස් අතරින් 252ක් වෙන් කොට මන්නාරම් අධිකරණ සංකීර්ණයට ගෙනැවිත් ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.
හමුවී තිබෙන අස්ථි කොටස් අතරින් සාම්පල කිහිපයක් කාල නිර්ණය කිරීමට කාබන් පරීක්ෂාව වෙනුවෙන් කැලිෆෝනියාවේ රසායනාගාරයක් වෙත යැවීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබේ. මෙම සමූහ මිනීවල මන්නාරමේ සතොස ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ තිබී සොයාගනු ලැබුවේ 2018 මාර්තු 26 වැනිදාය.■

අනුරංග ජයසිංහ