සී/ස ශ්‍රීලංකන් එයාර් ලයින්ස් සමාගම, සී/ස ශ්‍රීලංකන් කේටරිං සමාගම සහ සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම යන සමාගම් තුනෙහි සිදු වූ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ නිල කාලය 2019 පෙබරවාරි 15 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.
2006 වසරේ ජනවාරි 01 වන දින සිට 2018 වසරේ ජනවාරි 31 වන දා දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ අදාළ සමාගම්වල සිදුවූ බව කියන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයා බැලීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම කොමිසම පත්කළ අතර දෙසැම්බර් 17 වන දින ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් අදාළ කොමිෂන් සභාව වෙත අතිරේක බලතල පවරා දීමක් සිදු කර ඇත.
අදාළ දීර්ඝ කිරීම දෙසැම්බර් 19 වන දින අදාල කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයන් විසින් ජනාධිපතිවරයා හමුවීමෙන් අනතුරුව කර ඇති අතර 2018 වසරේ පෙබරවාරි 14 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කොමිසමේ නිල කාලය දෙසැම්බර් 31 වන දා අවසන්වීමට නියමිත විය.■

හංසි මානවඩු