■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

වී සහල්, සීනි, කිරිපිටි සහ බඩඉරිගු ගබඩා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියළු කරුණු දින හතක කාලයක් තුළ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කරන ලෙස නියෝග පනවා ඇත.

ඒ අනුව සහල් නිෂ්පාදකයකු, වී හෝ සහල් රැස්කරන්නකු, ගබඩාකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වී හෝ සහල් තොග වෙළෙන්දකු විසින් ඔවුන් සන්තකයේ, භාරයේ හෝ පාලනයේ ඇති සහල් ගුදම්, සයිලෝ, ගබඩා, බහලුම් හෝ වෙනත් සථාන පාරිභෝගික අධිකාරියේ දින 7ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි කළ යුතු අතර ඒවාහි ඇති වී හෝ සහල් තොග පිළිබඳ විස්තරද ලබාදිය යුතුය.

මේ ආකාරයටම සීනි හා කිරිපිටි ආනයනකරුවන්, නිෂ්පාදකයින්, ගබඩාකරුවන්, රැස්කරන්නන්, බෙදාහරින්නන් හා තොග වෙළෙන්දන් ලියාපදිංචි වීම සහ සීනි හා කිරිපිටි පිළිබඳ තොරතුරු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට ලබාදිය යුතුය.

බඩ ඉරිගු රැස්කරන්නන්, ගබඩාකරුවන්, බෙදාහරින්නන් හා තොග වෙළෙන්දන්ද ඉහත සඳහන් සිය තොරතුරු සමඟ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

එසේ වුවද වී වගාකරුවකු හෝ බඩඉරිගු වගාකරුවකු සිය අස්වැන්න ගබඩා කර තබා ගැනීම ඊට අයත් වන්නේ නැත.

මීට අදාල නියෝග පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක ජුනි 11 දින අංක 2231/23, 2231/24 හා 2231/25 යන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.■