විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතේ රාජ්‍ය විගණන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇති වගන්තිවල සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා අතර නොගැළපීම් තිබෙන බව විගණකාධිපතිවරයා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාට දන්වා යවා තිබේ.

එම කෙටුම්පතේ ඉංග්‍රීසි පිටපතේ අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාලය ලෙස සඳහන් වන බවත් සිංහල පිටපතේ අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාල ලෙස සඳහන් වන බවත්, මෙම වෙනස නිසා සිංහල පිටපත අනුව අමාත්‍යාංශ විගණනය කළ නොහැකි ආයතන ලෙසද ගැනිය හැකි බවත් විගණකාධිපතිවරයා එම දැනුම්දීම මගින් පැහැදිලි කර තිබේ.

විසිවන සංශෝධන කෙටුම්පතෙන් රාජ්‍ය විගණනයෙන් ඉවත් කර ඇති සමාගම් විගණනය සඳහා ඔහුට නැවත ලබාදෙන ලෙස විගණකාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගෙන් හා අගමැතිවරයාගෙනි.  ජනාධිපති ලේකම්ට හා අගමැති ලේකම්ට එම ඉල්ලීම් යොමුකර තිබේ. මීට අමතරව එම ඉල්ලීම කථානායකවරයාගේ දැනගැනීම සඳහාද යොමුකර තිබේ.■