කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්වය තුළ කුවේට් ඇතුළු මැදපෙරදිග රටවල සේවය කරන ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ගැනීමට රජය කඩිනමින් මැදිහත් විය යුතු බව වෘත්තීය සමිති 20ක් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කුවේට්හි පමණක් 19000 කට අධික පිරිසක් තමන්ගේ වීසා අවසන් වී සිටින බවත්, මෙම ශ්‍රමිකයන් වසංගත තත්වය තුළ මේ වන විට අඩු පහසුකම් යටතේ බරපතළ පීඩාවට ලක්ව සිටින බවත් එම නිවේදනයෙහි සඳහන්ය. එම රටවල් තම රටේ රැඳී සිටින විදේශිකයන්ට සහන කාලයක් ලබා දී ඇති අතර එම සහන කාලය අවසන්වීමට පෙර ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීම රජයේ වගකීමක් වන බව නිවේදනයෙන් අවධාරණය කර තිබේ. මේ සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ නැති විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රබල වෘත්තීය සමිති 20ක් අත්සන් තබා තිබේ.

හංසි මානවඩු