බැසිල් රාජපක්ෂ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය චීන ආයෝජකයකුට ලබාදී තිබූ විදුලි ටෙන්ඩරයක් සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර තිබේ. අගමැති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්ට පෙබරවාරි 21 දින සහිතව එම කාර්ය සාධක බලකායේ ලිපි ශීර්ෂයකින් රහස්‍ය ලෙස සඳහන් කරමින් එහි කණ්ඩායම් ප්‍රධානී එම්එම්සී පර්ඩිනැන්ඩු යවන ලිපියක් මගින් මෙම නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර තිබේ.
එහි පිටපත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට හා විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට යොමු කර තිබේ.
මෙම නිරීක්ෂණ යවා ඇත්තේ කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතව පසුව ටෙන්ඩරය අවලංගු කරන ලද මෙගාවොට් 35 බැගින්වූ ගෑස් ටර්බයින් තුනක් සම්බන්ධයෙන්ය.
එම නිරීක්ෂණ මගින් කියන්නේ සාවද්‍ය ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කර එම ටෙන්ඩරය අවලංගු කර ඇති බවයි. මෙම නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඊට අදාල ලියවිලි එම බලකායට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අගමැති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්ය.■