විදුලි ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ විදුලිබල පනතේ ඇති ප්‍රතිපාදනය සංශෝධනය කිරීම සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය යෝජනාවක් සකස් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

එම සංශෝධනය වන්නේ විදුලි ගාස්තු තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට තිබූ බලය ඉවත් කිරීම වන අතර ඒ අනුව විදුලි ගාස්තු තීරණය කිරීමේ බලය විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

විදුලිබල අමාත්‍යා ඩලස් අලහප්පෙරුමගේ උපදෙස් අනුව එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වසන්තා පෙරේරා එම සංශෝධන යෝජනා සලකා බැලීම සඳහා සාමාජිකයින් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ජුනි 08 දින සහිත ලිපියක් මගින් පත්කර ඇති අතර එහි සභාපතිත්වය දරන්නේ විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලන හා ප්‍රසම්පාදන අතිරේක ලේකම් ඩීපී වික්‍රමසිංහය. එම කමිටුවට යොමුකර ඇති සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ජුනි 22 වැනිදාට පෙර සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතු බව එම ලිපියේ දැක්වේ.

මීට අමතරව විදුලි සම්බන්ධතාවක් ලබා ගැනීමේදී ලබා ගන්නා තැන්පතුව සඳහා පොළී මුදලක් පාරිභෝගිකයින්ට ලබාදිය යුතු බවට විදුලිබල පනතේ ඇති ප්‍රතිපාදනයද ඉවත් කිරීමට එම සංශෝධන මගින් යෝජනා කර ඇත.

මේ වනවිට ලෙකෝ සමාගම පමණක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ නිර්දේශ අනුව තැන්පතුව වෙනුවෙන් පොළී මුදලක් පාරිභෝගිකයින්ට ගෙවමින් පවතී.

එමෙන්ම මහජන හිතකාමී ලෙස පවත්නා නීති රෙගුලාසි සරළ කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම විදුලිබල පනත සම්බන්ධයෙන් යෝජනා කර ඇති සංශෝධනයක්ද එම කමිටුවට විදුලිබල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරිය යොමුකර ඇත.