■ අනුරංග ජයසිංහ

මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුම ආරම්භ වී තිබුණේ වැලිකඩ සිට කොවිඞ්-19 රෝගීන් මහර වෙත ඒම බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව එම ගැටුම පිළිබඳ නිකුත් කරන ලද අතුරු වාර්තාවේ සඳහන්ය.

කොවිඞ්-19 ආසාදිතයන් සඳහා වෙනම නිරෝධායන කඳවුරක් ස්ථාපනය කොට, ආසාදිතයන් ඒ වෙත ගෙන ගියා නම් මෙම ගැටුම ලෙහෙසියෙන් නැවැත්වීමේ හැකියාව තිබුණු බව එම අතුරු වාර්තාවේ සඳහන්ය.

නොවැම්බර් 30 වැනිදා මහර බන්ධනාගාරයට ගොස්, එහි නිලධාරීන් සහ සිරකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු දෙසැම්බර් 02 වැනිදා එම අතුරු වාර්තාව නිකුත් කර ඇත.

බන්ධනාගාරවල පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බවත්, නව රැඳෙවියන් සඳහා නිරෝධායනය වීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවත්, ආසාදිතයන් සඳහා   ප්‍රතිකාර ලබාදීමට පහසුකම් තිබිය යුතු බවත්, නිතර පරීක්ෂන සිදුකිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සිදු විය යුතු බවත් එහි සඳහන්ය.

බන්ධනාගාරවල තදබදය වැඩි නිසා කොවිඞ්-19 වැඩිවේදැයි සැකයක් තිබුණු බව මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳෙවියන් සහ නිලධාරීන් තහවුරු කළ බවත්, බන්ධනාගාරවල සිරකරුවන් ප්‍රමාණය වහාම අඩු කළ යුතු බවත් එහි සඳහන්ය. ඒ අනුව ඇප ලබාදිය හැකි පුද්ගලයන්ට ඇප දීම, අනෙකුත් පුද්ගලයන් සඳහා ඇප ලබාදීම පිළිබඳ සලකා බැලීම, නිදහස් කළ හැකි පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීම යන විසඳුම්වලට යොමු වන ලෙස එමගින් නිර්දේශ කර ඇත.

මහර බන්ධනාගාර ගැටුමේදී මියගිය රැඳෙවියන්, රෝහල්ගත කළ රැඳෙවියන්, නිරෝධායනයට යොමු කළ රැඳෙවියන් ආදී වශයෙන් තොරතුරු පවුල්වල සාමාජිකයන් වෙත නිදහස් කළ යුතු බව එම නිර්දේශ අතර තිබේ.

වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ නොවැම්බර් 29 වැනිදා 4.30 දක්වා දිවා ආහාරය ලබාදීම ප්‍රමාද වී තිබෙන බවය. සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු බව එමගින් නිර්දේශ කර ඇත.■