කොවිඞ් තත්වය හමුවේ ඇඳිරි නීතිය පැනවීම නිසාත්, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය බිඳවැටීම නිසාත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ආර්ථිකය දුර්වල නිසා එම තත්වයන් සලකා බලා වැටුප් වැඩිවීම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස එහි වෘත්තීය සමිතිවලට එහි පාලනාධිකාරිය දැනුම් දී ඇත.

සාමූහික ගිවිසුමක් මගින් වසර තුනකට වරක් වරාය අධිකාරියේ සේවක වැටුප් වැඩිවීම් සිදුකරන අතර ඊළඟ වැටුප් වැඩිකීරීම සිදුකළ යුත්තේ 2021 ජනවාරි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය. අවසන් වැටුප් වැඩිකිරීම කර ඇත්තේ 2018 ජනවාරි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය.

මෙම වැටුප් යේජනා අගෝස්තු 14 දිනට ප්‍රථම ලබාදෙන ලෙස වරාය අධිකාරියේ පාලනාධිකාරිය වෘත්තීය සමිතිවලට දැනුම්දී ඇති අතර ඒ අනුව ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට වරාය වෘත්තීය සමිති අගෝස්තු 13 දින රැස්වී ඇත.

එහිදී වෘත්තීය සමිති 23කින් යුත් වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ තීරණය කර ඇත්තේ වෙන වෙනම වැටුප් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමටත්, පාලනාධිකාරිය සමඟ ඒ පිළිබඳ  කරන සාකච්ඡාවේදී සාමූහික එකඟතාවකට එළැඹීමටත්ය.■