පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ අප්‍රේල් 19 වැනිදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා නොදී, ඒ පිළිබඳ පනත කෙටුම්පත් කළ පුද්ගලයන්ගෙන් වෙනම විමසන ලෙස දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ. එම අවස්ථාවේ නානායක්කාර මහතා පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වන ව්‍යාපෘති සමාගම ලෙස තෝරාගන්නේ කුමන සමාගමද යන්න විමසා ඇත.
ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවට එන ආදායම ගණනය කරන ආකාරය ගැන තිබෙන තොරතුරු තවත් පැහැදිලි කරන ලෙසත් විමසා ඇත. ඊට අමතරව පෝට් සිටි නගර ප්‍රදේශයට කම්කරු, ළමා සහ කාන්තා ආරක්ෂක නීති බලපැවැත්වෙන ආකාරයට පිළිබඳ විස්තර කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.■