ඇස්ට්‍රා සෙනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති වරාය සේවකයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

දැනට 10,000කට ආසන්න වරාය සේවකයින් සියලු දෙනා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන අවසන්ය.

ඒ අනුව විවාහක වරාය සේවකයෙකුගේ බිරිඳ හා වයස අවුරුදු 30ට වැඩි අවිවාහක දරුවන්, අවිවාහක වරාය සේවකයකුගේ දෙමාපියන් කොවිෂීල්ඩ් දෙවන එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන පිරිස වේ.

ඔවුන්ට එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් බවට වූ සෞඛ්‍ය අංශවලින් නිකුත් කරන ලද කාඩ්පත ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

එන්නත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වරාය සේවක පවුල්වල විස්තර ජුනි 04 වන සිකුරාදා සවස 3ට පෙර දන්වන ලෙස එහි සියලු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හා අංශ භාර ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී ඇති අතර එම දැනුම් දීම කර ඇත්තේ වරාය සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායකගේ උපදෙස් මත එහි ලේකම් කොට්ඨාසය මගින්ය.■