පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය දා සම්මත කරන ලද කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව හා ඊට අදාළ පනත ජනාධිපති කාර්යාලය යටතට පවරාගෙන තිබේ.

මෙම පවරා ගැනීම කර ඇත්තේ අමාත්‍යාංශ විෂයන් වෙන් කිරීමට අදාළ නිවේදනය ජුනි 03 දින අංක 2230/12 අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය යටතේ සංශෝධනය කිරීම මගින්ය.

මීට අමතරව එම නිවේදනය මගින් ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ දිවුරුම් දුන් ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් විෂයන්ද ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝ ටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණික කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයෝටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හා සියලු තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන ඊට අයත්ය.■