ශී‍‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරියේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් අගෝස්තු මාසයේ සිට යළි වැඩිකර ඇත. එය පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට කි‍‍්‍රයාත්මක වන පරිදි ගෙන වැඩිකරන ලද වැටුපේ හිඟ මුදල් ද ගෙවීම එම අධිකාරියේ විධායක නොවන සේවකයන්ගේ දැඩි විරෝධයට හේතුවී ඇත. මෙම වැටුප් ඉහළ දැමීම විධායක ශ්‍රේණි හතරක නිලධාරීන් සඳහා ලබාදී ඇති අතර වැටුප් වැඩිවීමේ අවමය රුපියල් 17,700 සිට උපරිමය රුපියල් 31,150 දක්වා විහිදෙන ලෙස විධායක නිලධාරීන්ට ලබාදී තිබේ. වරාය සභාපති, උපසභාපති, කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ හා නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ යන තනතුරු සඳහා රුපියල් 29,775කින් වැටුප් වැඩිකර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට වරාය අධිකාරියේ පොදු වැටුප් වැඩි කිරීමට අදාළව සියලූ සේවකයන්ගේ වැටුප් රුපියල් 5,000කින්ද, දීමනා රුපියල් 5,000කින්ද වැඩිකර ඇත.

මෙම ඉහළ ශ්‍රේණියේ වැටුප් වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන බව, වරාය අධිකාරියේ ස්වාධීන වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ පවසති.

ධම්මික ප‍‍්‍රියදර්ශන