■ අනුරංග ජයසිංහ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මාර්තු මස සැසියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකාව සංහිඳියාව සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අසමත් වූ බව සඳහන් කර තිබේ.
එම වාර්තාවෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව සහ මීට පෙර ආණ්ඩුව ඒ සඳහා අසමත් වූ බව පෙන්වා දී තිබේ.
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත එම වාර්තාවේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා රජයට නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සූදානම් වීමට කාලය ලබාදීම සඳහා මෙරට රජය වෙත එවා ඇත.
මාර්තු මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සැසිවාරයට පෙර, එම වාර්තාව පෙබරවාරි මාසයේදී සභාගත කිරීමට නියමිතය. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 30/1 යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් වීම, එම යෝජනාවේ සඳහන්ව තිබුණු යෝජනා අතරින් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව හැර අනෙකුත් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අසමත් වීම, අතුරුදන්වූවන්ගේ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිධුරයට නුසුදුස්සෙකු වන උපාලි අබේරත්න පත් කිරීම ආදි කරුණු එහි සඳහන්ය.■