රාජයේ ආයතනවල උසස් නිලතලවලට සුදුසු පුද්ගලයන් නිර්දේශ කිරීමේ කමිටුව ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ධුරයට අනුමත කරන ලද නම් දෙකම ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙසේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ සුදර්ශන ගුණවර්ධන හා ශාන් විජේතුංගගේ නම්ය. විෂයභාර අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධනට ජනාධිපතිවරයා ඒ බව දන්වා ඇති අතර, සුදර්ශන ගුණවර්ධනගේ නම ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ එන්.ජී.ඕ.කාරයෙකු ලෙස හඳුන්වමින්ය.

රූපවාහිනියේ සභාපතිධුරයේ සිටින ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මියට තවදුරටත් ධුරය දැරීමට ඉඩදීම සඳහා ශාන් විජේතුංග මහතා  එම තනතුරට පත්නොකරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධනට දැනුම් දී ඇත.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු බාර ගැනීමෙන් පසු තමා යටතේ ඇති ආයතනවලට අලුතින් ප්‍රධානීන් පත්කිරීම යටතේ අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන රූපවාහිනී සභාපතිධුරය සඳහා නම්, උසස් නිලතලවලට පුද්ගලයන් අනුමත කිරීමේ කමිටුවට යවා ඇත. එම කමිටුව ඉහත පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේම නම් අනුමත කර ඇත.

එම කමිටුව ජනාධිපති සිරිසේන විසින් පත්කරන ලද ජනාධිපති ලේකම්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිත, අගමැතිවරයාගේ නියෝජිත හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙකුගෙන් සමන්විතය. ■