සියලු ඇමතිවරුන් ඊට යටත් බවට ජනපති නියම කරයි

 

සියලු කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ බැසිල් රාජපක්ෂ ප්‍රධානත්වය දරන දිළිඳුකම පිටුදැකීම සහ ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය යටතේ සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවීම කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා නියම කර තිබේ.

එම නියමය ජනාධිපතිවරයා කර තිබෙන්නේ කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට අදාළ විෂයන්, කාර්යයන් හා ආයතන නම් කිරීමේ අගෝස්තු 09 දින අංක 2187/27 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ය.

එම ගැසට් පත්‍රයේ මුදල් අමාත්‍ය ශීර්ෂය යටතේ එහි කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙස දක්වා ඇත්තේ ‘දිළිඳුකම පිටුදැකීම සහ ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය මගින් සියලු අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම’ කළ යුතු බවයි.

ඊට අමතරව එම ගැසට් පත්‍රයේම සියලු අමාත්‍යාංශවල පොදු කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ ‘ජාතික ආරක්ෂාව, කොවිඞ්-19 වසංගතය පැතිරීමේ අවදානම දුරු කිරීම, මත්ද්‍රව්‍ය පිටුදැකීම, පුරාවිද්‍යා සංරක්ෂණය, අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා ආර්ථික පුනර්ජීවනය වෙනුවෙන් ඇති කාර්ය සාධක බලකා 6ක් සමග සියලු අමාත්‍යාංශ සිය විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට  අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

මීට අමතරව ආරක්ෂක අමාත්‍ය ශීර්ෂයේ සුවිශේෂ ප්‍රමුඛතා යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරෙන් නිදහස් රටක් ඇති කරගැනීම සඳහා ඒ සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ යුතු බව සඳහන් කර ඇත.

බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු විෂයේ සුවිශේෂ ප්‍රමුඛතා යටතේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය හා ඒකාබද්ධව පුරාවිද්‍යාත්මක උරුම කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය හා නීතිමය පසුබිම සකස් කළ යුතු බව සඳහන් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විෂය යටතේද කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙස අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය මගින් සැලසුම් කරන ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ආයතනික ව්‍යුහය ස්ථාපිත කළ යුතු බව සඳහන් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය විෂය යටතේද කොවිඞ්-19 කාර්යසාධක බලකාය මගින් කොවිඞ්-19 වසංගත උවදුරට ලක්විය හැකි අවදානම් නිරන්තරයෙන් හඳුනාගෙන ඒවා වැළැක්වීමේ කටයුතු කළ යුතු බව සඳහන් කර තිබේ.■