තමා යටතේ ඇති මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන සැලැස්ම පිළිබඳව ජනතාව අතර ඇති දැනුවත්භාවය මඳ යැයි පවසමින් ඒ පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා වසර දෙකක කාලයට රුපියල් මිලියන 200ක ප‍‍්‍රතිපාදන වෙන්කර දෙන ලෙස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මෛතී‍‍්‍රපාල සිරිසේන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පති‍‍්‍රකාවකට අවසර ලැබී ඇත.
අමාත්‍ය මණ්ඩලය පති‍‍්‍රකා 18/1514/803/021 යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජුලි 10 දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැුස්වීමට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එදින කැබිනට් මණ්ඩලය එය අනුමත කර තිබේ.

ඒ අනුව 2018 වර්ෂයට අදාළ රුපියල් මිලියන 100ක මුදල මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා වැඩපිළිවෙළේ ප‍‍්‍රතිපාදන මඟින් ලබාගැනීමටත්, 2019 වර්ෂය සඳහා අමතර රුපියල් මිලියන 100ක මූල්‍ය ප‍‍්‍රතිපාදනයක් ලබාදීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

එම තීරණය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් කි‍‍්‍රයාත්මක කළ යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය ජූලි මස 25 දින සහිතව නිකුත් කර ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැක්වෙන පති‍‍්‍රකාවේ සඳහන් කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයාගේ කැබිනට් සංදේශයේ දැක්වෙන්නේ ‘මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන පිළිබඳව එම ප‍‍්‍රදේශවල ජීවත්වන පුරවැසියන්, පාසල් දරුවන්, ගුරුභවතුන්, අදාළ ක්ෂේත‍‍්‍රවල විද්වතුන් රාජ්‍ය යාන්ත‍‍්‍රණය ඇතුළු රටේ සමස්ත ප‍‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතාවක් ලෙස නිරීක්‍ෂණය කරමි’ යන්නය.

ජූලි 10 දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට අදාළව ආණ්ඩුව විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කරනු ලැබූ කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැක්වෙන ලේඛනයේ මහවැලි සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන පිළිබඳව රටේ සමස්ත ප‍‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළ බව සඳහන් වුවද රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක් ඒ සඳහා අනුමත කළ බව සඳහන් වන්නේ නැත.