ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් අස්ගිරි මහානාහිමි හමුවීමට ගිය අවස්ථාව වාර්තා කිරීමට ගිය ලේක්හවුස් වාර්තාකරුට ඔහු මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු වීම නිසා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී නැතැයි වාර්තා වේ.ගුවන් හමුදාපතිවරයා ජුලි 21 වැනි ඉරිදා අස්ගිරි මහානාහිමි බැහැදැකීම සඳහා ගොස් ඇති අතර සුපුරුදු ලෙස මහනුවර ප‍්‍රදේශයේ කටයුතු කරන සියලූම මාධ්‍ය ආයතන වාර්තාකරුවන් එය ආවරණයට ගොස් ඇත’ එයට ලේක්හවුස් ආයතනයේ මහනුවර මාණ්ඩලික වාර්තාකරු එම්’ඒ’ අමිනුල්ලා ගොස් ඇති අතර අස්ගිරි විහාරයේ ආරක්ෂකයන් ඔහු මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු බැවින් එම ආවරණය සඳහා ඔහුට ඉඩ ලබාදිය නොහැකි බව පවසා ඇත’

ඒ පිළිබඳව එම වාර්තාකරු ඔහු අනුයුක්තව සිටින මහනුවර ලේක්හවුස් කාර්යාලය දැනුවත් කර ඇති අතර එම කාර්යාලය කොළඹ ප‍්‍රධාන කාර්යාලය දැනුවත් කර ඇත’ ඉන්පසු කොළඹ කාර්යාලය ඒ පිළිබඳව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය අංශයෙන් විමසා ඇති අතර එහිදී ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය අංශය කියා ඇත්තේ අස්ගිරි විහාරයේ ආරක්ෂකයන් මිස තමන් ඊට විරුද්ධ නොවූ බවයි’x