ඉඳුවර බණ්ඩාර

මැණික් අපනයනය සඳහා මෙතෙක් අයකළ නැව්ගත වටිනාකමින් සියයට 0.5ක් වූ සේවා ගාස්තුව අපනයන වටිනාකම මත සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර හා සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව මැණික් අපනයනය සඳහා බලපත්‍රලාභි බැංකුවක් නිකුත් කරන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රේෂණ ලේඛනයක් හෝ වලංගු ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් මගින් ගැනුම්කරු තහවුරු කරනු ලබන ඇමරිකානු ඩොලර් 1000ට අඩු වටිනාකමකින් යුත් මැණික් අපනයනයන් සඳහා සේවා ගාස්තුව නිදහස් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඉහත ආකාරයටම ගැනුම්කරු තහවුරු කරනු ලබන ඇමරිකානු ඩොලර් 1000ත් 3000ත් අතර නැව්ගත වටිනාකමක් ඇති මැණික් අපනයනයන් සඳහා රුපියල් 3000ක සේවා ගාස්තුවක් පනවා ඇති අතර ඇමරිකානු ඩොලර් 3000ට වැඩි වටිනාකමක් ඇති මැණික් අපනයනයන් සඳහා නැවිගත වටිනාකමින් සියයට 0.25ක ගාස්තුවක් පනවා ඇත.

එසේම ඒ ආකාරයට ගැනුම්කරු තහවුරු කර නොමැති මැණික් අපනයනයන් සඳහා අපනයන අවස්ථාවේදී රුපියල් 3000ක හැසිරවීමේ ගාස්තුවක් හා නැව්ගත වටිනාකමින් සියයට 0.5ක ගාස්තුවක් නියම කර තිබේ.

මෙම නියමයන් විෂය භාර අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ ජුනි 18 දින අංක 2232/36 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.