පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාලව සකස් කර ඇති සීමානිර්ණය කමිටු වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පත්කර ඇති කමිටුවෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සහ ජාතික සීමානිර්ණය කමිටුවේ සභාපති කේ. තවලිංගම් ඉල්ලා අස්වීමට අවසර ඉල්ලා තිබේ.

ජුලි මස 30 වැනිදා කතානායක කරූ ජයසූරිය හමුවී ඔවුන් මෙම ඉල්ලා අස්වීමට අදාල ලිඛිත ඉල්ලීම භාරදී තිබේ. මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් සහ කේ. තවලිංගම් මහතා පළාත් සභා සීමානිර්ණය කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීම නිසා සමාලෝචන කමිටුවේ සාමාජිකත්වය දැරීම අයෝග්‍ය බව ඔවුන් එම ඉල්ලා අස්වීමට හේතුව ලෙස දක්වා තිබේ.
පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා අගෝස්තු 01 වැනිදා කැඳවා තිබූ පක්ෂ නායක රැස්වීම අසාර්ථක වී ඇති අතර ඊට හේතු වී ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂ ඊට සහභාගි නොවීමය. නැවත වතාවක් එම පක්ෂ රැස්වීම අගෝස්තු 02 කැඳවීමට නියමිතව තිබුණි.