ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායම් එක්ව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ නමින් නව සන්ධානයක් ඇති කරගැනීම සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර කීය. එම සන්ධානය ලියාපදිංචි කොට, පොදු ලකුණක් යටතේ ඉදිරි මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කීය. මේ වනවිට ඊතලය ලකුණ යටතේ මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් විය යුතුයැයි යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇතැයි ඔහු කීය. කෙසේ වෙතත් මෙය සාකච්ඡා මටටමේ පවතින යෝජනාවක් බවත්, මේ දින කිහිපය අවසාන වීමෙන් පසුව සාකච්ඡා පවත්වා අවසාන තීරණයක් ගන්නා බවත් ඔහු කීය.■