පැරණි මැතිවරණ ක්‍රමයට ඉක්මනින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුයැයි දැඩි මතයක අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ සිටින බව කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් පැවසීය.
ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ජනාධිපතිවරයා ඒ ගැන නිහඬ ස්ථාවරයක සිටින බවය. මහින්ද රාජපක්ෂ සහ බැසිල් රාජපක්ෂගේ වුවමනාව නිසා මැතිවරණය ඉක්මනින් පවත්වනු ඇතැයි ඔහු සිය විශ්වාසය පළ කළේය.
මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පක්ෂ නායකයන් අතර සාකච්ඡාවක් පවත්වා තීන්දුවක් ගත යුතු බව කැබිනට් මණ්ඩලයේදී එකඟ වූ නමුත් එම රැස්වීම සඳහා තවම දිනයක් යොදාගෙන නොමැති බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීය. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් අතරින් පිරිසක් පැරණි මැතිවරණ ක්‍රමයට විරුද්ධ බවත්, තවත් පිරිසක් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට විරුද්ධ වූ බවත් ඔහු කීය. කැබිනට් මණ්ඩලයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීම ගැන යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මොහොතේ එයට විරෝධයන් නැඟුණු බවත්, එම විරෝධය නිසා යෝජනාව කල් දැමූ නමුත්, බොහෝදුරට පැරණි ක්‍රමයට මැතිවරණය පැවැත්වීමේ යෝජනාව යළි ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.■