මහජන බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී වසන්ත කුමාර්ගේ දීමනා සහිත මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 21ක් වැනි ඉතා අධික මුදලක් වීම පිළිබඳව කෝප් කමිටුව විසින් ප්‍රශ්න කර ඇතැයි කෝප් කමිටුවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් අනිද්දා සමඟ පැවසිය.
පසුගිය පාර්ලිමේන්තු සතියේ කෝප් කමිටුව විසින් මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කැඳවා ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳව කෝප් කමිටුව විමසා ඇත.

මහජන බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ මූලික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 18ක් වන අතර දීමනා සමඟ සමස්ත වැටුප රුපියල් මිලියන 2.1ක් වෙයි. එය ලංකාවේ අනෙක් බැංකුවල සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන්ගේ වැටුප්වලට වඩා ඉතා ඉහළ වැටුපක් බව කෝප් කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති එම අවස්ථාවේදී පෙන්වා දී ඇත. ඔහු පෙන්වාදී ඇත්තේ ලංකා බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ තුනක් වන බවයි. •