දේශපාලන පළිගැනීම් ගැන සොයා බැලීමට පත්කළ ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශයක් වූ බැසිල් රාජපක්ෂ හා තිරුකුමාර් නඩේසන් මහත්වරුන්ට එරෙහි ගම්පහ මහාධිකරණයේ ඇති නඩුව ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශයේ දැක්වෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂට හා තිරුකුමාර් නඩේසන්ට එරෙහි ගම්පහ මහාධිකරණයේ ඇති අංක 26/17 දරන නඩුව ඉල්ලා අස්කරගෙන ඔවුන් ඉන් නිදොස් කර නිදහස් කරන ලෙසය. ඊට අමතරව එම නඩුවට පාදක වූ පැමිණිල්ල කළ උපුල් කුමාර රාමවික්‍රමට නඩු පවරන ලෙසත්, ඒ පිළිබඳ විමර්ශන කළ ගුණවර්ධන සහ රණසිංහ යන පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත්ය.
අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාව අප්‍රේල් 19 සිට පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා ජනවාරි 15 දින ඉදිරිපත් කර කැබිනට් මණ්ඩලය සම්මත කරන ලද එම කොමිසමේ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවේ 10 වෙනි අංකය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඉල්ලමින් අගමැතිවරයා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත. එම 10 වෙනි අංකය යටතේ කොමිසමට ලැබුණ පැමිණිලි 18ක් ගැන සඳහන් වන අතර ඉන් බහුතරය නඩු ඉවත් කර ගැනීමට කරන ලද ඉල්ලීම් සම්බන්ධ පැමිණිලිය.■