මහ බැංකු බැඳුම්කර වෙන්දේසි සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති වෝහාරික විගණන වාර්තා අනුව හඳුනාගෙන ඇති සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සේවක භාරකාර අරමුදලට සිදුවී ඇති අලාභය අය කර ගැනීම සඳහා නඩු පැවරීමට ලංකා බැංකු සේවක සංගමය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව එම අලාභය අය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට එම සංගමය තීරණය කර ඇත.

වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කරන මැදිහත්වීමක් ලෙස එම සංගමය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ අගෝස්තු 21 වැනිදා මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති එහි 12 වන නියෝජිත සම්මේලනය සම්මත කළ යෝජනා 15න් එකක් ලෙසය.■