ඩොලර් මිලියන 750ක් වටිනා සංවර්ධන බැඳුම්කර සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජකයන් ඉදිරිපත් නොවීම නිසා එම බැඳුම්කරවල වටිනාකමට අඩු වටිනාකමකින් යුත් ලංසු ඉදිරිපත් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.
ඒ අනුව මිලියන 750ක් වටිනා බැඳුම්කර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 659.78ක් වටිනා ලංසු ප්‍රමාණයක් පමණි. එය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා සීයට 12ක් අඩු වීමක් වේ. එම ලංසු ප්‍රමාණය වෙන්දේසි කරන ලද බැඳුම්කර ප්‍රමාණයට වඩා ඩොලර් මිලියන 90ක් අඩු ප්‍රමාණයකි. ඉදිරිපත් වී ඇති සමස්ත ලංසු ප්‍රමාණයේ පොළිය ආසන්න වශයෙන් සීයට 7.95ක් වේ.
එම තත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මෙසේ පැවසීය.
‘ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරයක කල් පිරීමට නියමිතව තිබෙන නිසා ඒක නැවත රෝල් ඕවර් කරන්න තමයි වෙන්දේසි කරලා තියෙන්නේ. සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කරන්නේ ඩොලර්වලින්. ඒත් ගන්නේ ලංකාවේ ආයෝජකයන්. මෙවර වෙන්දේසියේදී ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් ආයෝජකයන්ට බලපෑම් කරලා තියෙනවා. ඩොලරයේ අගය 200ට අඩුවෙන් තියා ගන්නට බල කළා වගේ, බැංකු ආදි ආයතනවලට දැන් බලපෑම් කරන්නේ සංවර්ධන බැඳුම්කරවලට ලංසු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය තත්වයකදී නම් සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කළාම වටිනාකමට වඩා වැඩිපුර ලංසු ඉදිරිපත් වෙනවා. ඩොලර් මිලියන 750ක් නම් ඩොලර් මිලියන 1500ක්වත් ලංසු එනවා. ඒ අතරින් අඩු පොළියක් අය කරන ආයෝජකයන් තෝරාගෙන සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කරනවා. එහෙත් මේ වෙලාවේ ඉදිරිපත් කරපු වටිනාකම තරමටවත් ලංසු නෑ. ඒ නිසා වැඩිපුර පොළියක් ගෙවන්න සිදු වේවි.’■