■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

ආනයනය කරන රසායනික පොහොර ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු අවස්ථා ඇතත් එම පොහොර ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමක් හෝ විනාශ කිරීමක් සිදුව නැති බව සිය නම සඳහන් නොකරන්නැයි ඉල්ලා සිටි ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.
එම නිලධාරියා පැවසුවේ ප්‍රතික්ෂේපිත පොහොර වුවත් සෑම අවස්ථාවකදීම ගොවීන්ට සහනාධාර වශයෙන් ලබා දීමට ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය කටයුතු කර ඇති බවයි.
වී ගොවීන්ට රජයෙන් ලබා දෙන රසායනික පොහොර සහනාධාරය නිසි කලට ලබා දීම සඳහා දීර්ඝ කාලීනව පොහොර අතිරික්තයක් තබා ගැනීමක් සිදු නොකිරීම මීට බලපානු ඇති බව පැවසේ. කන්නය ආසන්නයේ ආනයනය කරන පොහොර තොග විනාශ කිරීමෙන් ගොවීන් අපහසුතාවට පත්වන බවත්, ගොවිබිම් පාළුවන බවත් ඊට හේතු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරයි.■