පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මාසයක කාලයක් දක්වා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යටතේ තබාගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉඩ දී ඇතත්, මාසයකට වැඩි කාලයක් ජනාධිපතිවරයා යටතේ පොලීසිය තබාගතහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගන්නා බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රබලයෙක් අනිද්දා සමග කීය.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයාට යම් ආයතනයක් ළඟ තබාගත හැක්කේ අගමැතිවරයාගේ එකඟතාව මත පමණක් වන අතර වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විශේෂ විධිවිධාන යටතේ මහවැලි, පරිසර හා රාජ්‍ය ආරක්ෂාව යන විෂයන්ට අයත් ආයතන තබාගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.
ඒ අනුව අගමැතිවරයාගේ අනුමැතිය තිබෙන තාක් කාල් පමණක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයාගේ යටතේ තබාගත හැකි බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රබලයා කීය.
ජනාධිපතිවරයා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණයක් ඇතැයි පවසා ඇති නිසා, එම ඝාතන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මූලික පරීක්ෂණයක් අවසන් වන තෙක් පොලීසිය ජනාධිපතිවරයා යටතේ තබාගැනීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ එකඟ වී ඇත.■

අනුරංග ජයසිංහ