රටේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගතයුතු ආයතනය වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව බවත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අයවැය පිළිබඳ විවාදය පැවැත්විය යුතුව තිබියදී පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති බවත් ලොව වෙනත් රටවල එවැනි අවස්ථාවලදී පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී ඇති බවත් හිටපු කථානායක ජෝසෆ් මයිකල් පෙරේරා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුව යනු මහජනතාවගේ අයිතිය නියෝජනය වන ආයතනයක් බවත් ජනාධිපතිවරයාට ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීම සඳහා බලතල හිමිව තිබුණත් එම බලතල අත්තනෝමතික ලෙස පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් ජනාධිපතිවරයාට නොමැති බව ඔහු පෙන්වාදෙයි. යම්කිසි බලයක් යම් තනතුරකට ලබාදෙන්නේ එම බලය තමන්ගේ පෞද්ගලික අරමුණු වෙනුවෙන් පාවිච්චි නොකරනු ඇතැයි මූලික විශ්වාසය මත බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාවෙහි වගන්ති අනුව හැකියාව තිබුණද එය සිදුකළ යුත්තේ අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පමණක් වන බව ඔහු පවසයි.