ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇති ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සාමාජිකයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර නැතැයි වාර්තාවේ.
පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමේ සාමාජිකයන්ගේ ධුරකාලය අවසන් වී ඇති අතර ඒ සඳහා නව සාමාජිකයන් පත්කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්වූ නම්වලට ව්‍යවස්ථා සභාව අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ ඒ අනුවය.
නව සාමාජිකයන් පත්කරන තෙක් ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමේ වත්මන් සාමාජිකයන්ම තවදුරටත් කටයුතු කරන අතර නව සාමාජිකයන් පත් කිරීමෙන් පසු වත්මන් සාමාජිකයන් ධුරවලින් ඉවත් වී යනු ඇත.
රජයේ ටෙන්ඩර් කටයුතු ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමේ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව සිදුකළ යුතු අතර එම ටෙන්ඩර්වල අක්‍රමිකතාවන් ඇතොත් ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට පැමිණිලි කළ හැකිය.
එසේ පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට පත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් යවන ලද නම් මේ වසරේදීත් පත්කිරීමට හැකියාවක් නැති අතර ඊට හේතුව ජනාධිපතිවරයා තායිලන්තයේ පෞද්ගලික සංචාරයක නිරතවීමයි.■