පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් කැඳවනු ලැබුයේ එම මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂවලට ඇති වගකීම පැහැදිලි කිරීමට බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ප‍‍්‍රකාශ කරයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්තේ පැරණි ක‍්‍රමයටද නැතහොත් අලූත් ක‍්‍රමයටද යන්න තීරණය කළ යුත්තේ දේශපාලන පක්ෂ බවත්, එම තීරණය පාර්ලිමේන්තුව තුළින් සම්මත කිරීමේ වගකීම ඇත්තේද දේශපාලන පක්ෂවලට බවත් මහින්ද දේශප්‍රිරය මහතා පවසයි.
පළාත් සභා මැතිවරණය ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඔක්තොබර් 11 වැනිදා සවස පැමිණෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දේශපාලන පක්ෂවලට දැනුම් දී තිබුණි.