මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මොහොතක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කිරීම සහ මාරුකිරීම, හමුදා නිලධාරීන්ට උසස්වීම් ලබාදීම හා පොලිස් නිලධාරීන්ට මාරුවීම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පියවර නොගැනීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ මැතිවරණ කොමිසමේ ඉහළ නිලධාරියෙක් කීය.

මෙම පත්කිරීම් පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇතත් එම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කර පලක් නොමැති බව කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් අතර සාකච්ඡාවට ලක්වූ බව ඔහු කීය. අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් හා හමුදා නිලධාරීන් ඍජුව මැතිවරණ රාජකාරීවලට යොදවන්නේ නැති නිසා එම පත්වීම්, උසස්වීම් හා මාරුකිරීම් මැතිවරණයට බලපෑමක් නොවන බව නිගමනය කළ බවද ඔහු කීය.

පොලිස් නිලධාරීන්ට මාරුවීම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට ස්වාධීන පොලිස් කොමිෂන් සභාවක් සිටින නිසා ඒ ගැන ක්‍රියා නොකරන බවත් ඔහු කීය.

මෙවැනි පත්කිරීම්, උසස්වීම් හා මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක ප්‍රකාශ කළේ තම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විභාග කිරීමක් හෝ ප්‍රශ්න කිරීමක් සිදු නොවූ බවය. පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ගත් පියවර මොනවාදැයි දැනුම්දී නොමැති බවද ඔහු කීය. ■