නොරච්චෝලේ ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට මෙගාවොට් 300කින් යුත් නව විදුලි ජනක ඒකකයක් එකතු කිරීමෙන් ලංකාවේ විදුලිබල පද්ධතිය තවත් අස්ථාවර වනු ඇතැයි මාර්තු 10 නිකුත් කළ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ නවතම වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කර තිබේ.
වත්මන් රජය යටතේ 2023 දී චීන ආයෝජනයක් ලෙස නොරච්චෝලේ විදුලිබලාගාරයට නව විදුලි ජනන ඒකකයක් එකතු කිරීමට ඇති සැලසුම පිළිබඳ එම නිර්දේශය ඉදිරිපත් කර ඇත. මීට පෙර 2017 සිට තුන් වතාවක් විදුලි බිඳවැටීම් සිදුව ඇති බවත්, විශාල ධාරිතාවක් ඇති විදුලි බලාගාරයක් එකම පද්ධතියක පිහිටා තිබීම අස්ථාවරභාවයට හේතුව බවත් එහි සඳහන්ය. ඒ අනුව විකල්ප පිළිබඳ සලකා බලන ලෙස එම වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කර ඇත.
මීට අමතරව එම වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ලක්විජය බලාගාරයේ අලුත්වැඩියාවක් 2021 වර්ෂයට නියමිත බවත්, ඒ වෙනුවෙන් දින 75ක් පමණ බලාගාරය වසා දැමීමට සිදුවන බවත්ය.■