‘අධිකරණය පාලනයට බලය ජනාධිපතිට ගන්න කාරක සභා අවස්ථාවේ කළ කුමන්ත්‍රණකාරී සංශෝධනය’ මැයෙන් අපේ වෙබ් අඩවියෙහි සහ ෆේස්බුක් පිටුවේ පළවූ ලිපියෙහි, 15 වන ඡෙදයෙහි, ‘එහෙත් 20න්, කොමිසමේ සාමාජිකයන් දෙදෙනා ‘ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිසුරුවරුන්’ විය යුතුය යන කොටස ඉවත් කර ඔවුන් පත්කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයාට පැවරිණ. ඒ අනුව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් අතරින් ‘ජනාධිපති කැමති දෙදෙනෙක්’ පත්කරනු ලැබෙති. මේ දෙදෙනාද තමාට වුවමනා වේලාවක කොමිසමේ සාමාජිකත්වයෙන් (හේතු දක්වා) ඉවත් කරන්නට ජනාධිපතිට හැකිය. ඒ හරහා ජනාධිපතිට විශාල බලයක් අධිකරණ සේවා කොමිසම පිළිබඳව ලැබේ.’ යනුවෙන් වන කොටස නිවැරදි නොවේ.

20වැනි සංශෝධනයේ මුල් කෙටුම්පතෙහි ‘කොමිසමේ සාමාජිකයන් දෙදෙනා ‘ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිසුරුවරුන්’ විය යුතුය’ යන කොටස ඉවත් කර තිබුණි. එහෙත්, පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී ගෙනෙන ලද සංශෝධනයෙන් (ඉවත් කරන බව කියන) ඒ කොටස යළිත් ඉවත් කර ඇත. ඒ අනුව, එම කොටස සම්බන්ධයෙන් වෙනස්කමක් සම්මත වූ 20වැනි සංශෝධනයෙන් සිදුවී නැත. එනම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් 19වැනි සංශෝධනයේ විධිවිධාන තවමත් බල පැවැත්වෙයි. ‘එම සාමාජිකයන් දෙදෙනා තමාට වුවමනා වේලාවක කොමිසමේ සාමාජිකත්වයෙන් (හේතු දක්වා) ඉවත් කරන්නට ජනාධිපතිට හැකිය.’ යන ප්‍රතිපාදනය 19හිද අඩංගු වී තිබුණු එකකි. ඒ නිසා 20න් එහිද කිසිදු වෙනස්කමක් ඇතිවී නැත.

මේ දෝෂය සම්බන්ධයෙන් අපේ කනගාටුව පළකරන අතර, මේ ගැන පෙන්වා දුන් අධිකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ අපගේ හිතවතුන්ට ස්තුතිය පළකරමු. ලිපියේ අනෙකුත් කරුණුවල කිසිම වෙනස්කමක් නැති බවද අවධාරණය කරමු.

/ ප්‍රධාන සංස්කාරක