අභියාචනාධිකරණය විසින් නීති විරෝධී අගමැතිවරයා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් තනතුරුවල කටයුතු කිරීම අත්හිටුවමින් ලබාදුන් අතුරු නියෝගය නොසලකා ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල අමාත්‍යාංශවල තවමත් කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.
අභියාචනාධිකරණ අතුරු තහනම් නියෝගයෙන් පසු නීති විරෝධී අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ඔවුන්ගේ කාර්යාලවලට ගොස් නැත. එමෙන්ම අතුරු තහනම් නියෝගයෙන් පසු නීති විරෝධී කැබිනට් මණ්ඩලයද රැස්වී නොමැත.
මෙම අභියාචනාධිකරණ අතුරු තහනම් නියෝගයෙන් පසු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට පැමිණ ඇති මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා මන්ත්‍රීවරයා පරිහරණය කළ සියලුම කාමර වසා ඒවාහි යතුරු රැගෙන ගොස් ඇත.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 122 දෙනෙකු ක්වෝවොරොන්ටෝ ආඥාවක් ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර එම පෙත්සම් දෙසැම්බර් 12 වැනිදා සලකා බලන්නට අභියාචනාධිකරණය තීරණය කර ඇත.
එම පෙත්සම්වලින් ඉල්ලා ඇත්තේ නීති විරෝධී අගමැතිවරයා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්ගේ, රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ තනතුරු බල රහිත බවට ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසය. එම පෙත්සම් විභාගයට අවසර දෙමින් අභියාචනාධිකරණය එම තනතුරුවල කටයුතු කිරීම තහනම් කරමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලද්දේ දෙසැම්බර් 03 වැනිදාය.■