දැනට පවතින ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත හා යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අඩුපාඩුවලින් සමන්විත බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශ්වයෙන් වෙනම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතක් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවත් ශ්‍රීලනිප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක කීය.

දැනට කතාබහට ලක්වෙන පනත් දෙකෙහි ඇතැයි කියන අඩුපාඩු පිළිබඳව විමසීමේදී ඔහු ප්‍රකාශ කළේ සයිබර් ත්‍රස්තවාදය ඇතුළු නවීන තත්වයන්ට මුහුණදීම සඳහා ප්‍රතිපාදන එම පනත්වල නොමැති බවයි.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා මේ වනවිට එම පනත කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පිළිබඳ විශේෂඥයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය. ■