ජනමාධ්‍ය කමිටුවෙන් 4ක් අස්වෙති යනුවෙන් පසුගිය පුවත්පතේ පළවූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් නාලක ගුණවර්ධන මහතා පිළිතුරක් එවා ඇත. එය මෙසේය.


‘අදාළ ප්‍රවෘත්තියේ ඉවත් නොවී සිටින තිදෙනා ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක සාමාජිකයන් තිදෙනෙකි යන වැකිය සාවද්‍යය.
කමිටුවේ සභාපති විජයානන්ද ජයවීර මහතා සහ මම එවැනි කිසිදු සංවිධානයක සාමාජිකයත්වය නොදරන බව අවධාරණය කරමු.


පොදු උන්නතිය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමේදී රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්වවිද්‍යාල මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම් සමඟ පවා සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම මගේ පිළිවෙතයි.’