ඉදිරි මහමැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා බාරගැනීම නිවාඩු දින වන මාර්තු 16,17 හා 18 දිනවල සිදුකිරීම නිසා එම නාමයෝජනා වලංගු නොවන බවට ඇති නීති තර්කය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම රැස්වීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව වාර්තා වේ.


මැයි 12 වැනිදා මැතිවරණ කොමිසම නැවත රැස්වීමට නියමිත අතර ඊට පෙර නාමයෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තුවක් නැතැයි වාර්තා වෙයි.
මෙම නීති ගැටලූව පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් විමසා තිබුණු අතර නීතිපතිවරයා ප‍්‍රතිචාර දක්වා තිබුණේ මැතිවරණ පනතට අනුව කටයුතු කරන ලෙසය. ඒ අනුව නිවාඩු දිනවල නාමයෝජනා බාරගැනීම පිළිබඳව නීතිපතිවරයා නිශ්චිත මතයක් දක්වා තිබුණේ නැත.


ඒ අනුව ලබාගත් නාමයෝජනා අනුව මැතිවරණය පවත්වනවාද, නැවත නාමයෝජනා බාරගන්නවාද යන කාරණය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුව ඇත.