ආපදාවලින් හානි වූ පොදු දේපළ යළි යථා තත්වයට පත්කිරීමටයැයි කියමින් තමා අමාත්‍යධුරය දරන ආපදා කළමනාකරණ හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන් කරන ලෙස කැබිනට් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එම මුදල 2019 අයවැය යටතේ ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

මහාමාර්ග, පාසල්, රෝහල් ආදි පොදු දේපළ ආපදාවකින් හානි සිදුවන අවස්ථාවකදී ඒවා යථා තත්වයට පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව කරුණු විමසන්නේ ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බවත්, ඒ නිසා ඒවා යථා තත්වයට පත්කිරීම ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමත් බවත් දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යවරයා අදහස් දක්වා ඇත.

මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදි ආපදා කළමණාකරණ හා වාරිමර්ග අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක ප‍්‍රකාශ කළේ එවැනි එකඟතාවක් ඇතිවූ බවයි.