රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වත්මන් විධායක සභාවට එහි නිල කාලයෙන් පසු තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට ලබාදුන් අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයට යෑමට එහි සාමාජිකයන් පිරිසක් තීරණය කර ඇත. ජුනි 26 දිනට නියමිත රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිලවරණය කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නොහැකි නිසා එහි වත්මන් නිලධාරී මණ්ඩලයටම ජුලි 05 දක්වා කටයුතු කිරීමට අවසර ලබාදෙමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුවට එරෙහිව මෙම අභියාචනාධිකරණයට යෑම සිදුවේ.මෙම තීන්දුවට එරෙහි පිරිසේ තර්කය වී ඇත්තේ නිලවරණයෙන් නව නිලධාරි මණ්ඩලයක් තෝරා පත් නොවන්නේ නම් එහි ව්‍යවස්ථාව අනුව අන්තර් කමිටුවක් මගින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පාලනය විය යුතු බවත්, එම අන්තර් කමිටුවට ව්‍යවස්ථාව අනුව වත්මන් විධායක කමිටු සාමාජිකයන්ට පත්විය නොහැකි බවත්ය.■