■ අනුරංග ජයසිංහ

දිලිත් ජයවීර සභාපතිත්වය දරන ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සමාගම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙත කොවිඞ්-19 ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීමේ අවසරය ඔක්තෝබර් 22 වැනිදා ලැබීමෙන් පසු, ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා මුදල් අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන පරීක්ෂණ කට්ටල ඇතුළත්ව සියලු වෛද්‍ය උපකරණ බදුවලින් නිදහස් කර තිබේ.
2011 අංක 18 දරණ වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ගැසට් අංක 2152/32 යටතේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර එය ඔක්තෝබර් 27 වැනිදා සිට බලාත්මක විය. ඒ අනුව නොවැම්බර් 02 වැනිදා ජෝජ් ස්ටුවර්ට් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වූ පරීක්ෂණ කට්ටල ලක්ෂ 2 සඳහා එම බදු සහනය හිමි වී තිබේ.
එම පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීමෙන් පසු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ කට්ටල ලක්ෂයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබුණු අතර ජෝජ් ස්ටුවර්ට් සමාගම එක් කට්ටලයක් සඳහා ඩොලර් 6.19ක මිලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් පසු, පරීක්ෂණ කට්ටල මිලදී ගැනීමට සමාගමක් තෝරාගැනීමට පෙර ජෝජ් ස්ටුවර්ට් සමාගම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි, තමන් ගෙන්වූ පරීක්ෂණ කට්ටල පාවිච්චි කරන ආකාරය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වා තිබුණි. මේ පිළිබඳ පුවත්පතේ තුන්වැනි පිටුවේ විශේෂ වාර්තාවක් පළ වේ.■