නාවල කිරි මණ්ඩල මාවතේ පිහිටි ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ නිවස ඇති ඉඩමට යාබදව පිහිටි නීත්‍යනුකූල අවසරයකින් යුතුව ෆොන්සේකා මහතා භාවිත කරන ලද ඉඩම් කැබැල්ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යළි ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වේ.

සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ නිවසට යාබදව රක්ෂිත ඉඩම් කොටසක් වශයෙන් එම කොටස තිබී ඇති අතර එය ඔහු නීත්‍යනුකූලව බදු පදනම මත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ලබාගෙන තිබුණේ ඔහුගේ ආරක්ෂක වාහන නැවැත්වීම සඳහා හා ආරක්ෂකයන්ට විවේක ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමටය.

යුද ජයග්‍රහණයෙන් පසු එවක ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ලෙස කටයුතු කළ තිදෙනාටම නාවල කිරි මණ්ඩල මාවතෙන් ඉඩම් කැබලි තුනක් රජය ලබාදුන් අතර පසුව ෆොන්සේකා මහතාට ලබාදුන් ඉඩම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යළි ලබාගත්තේය.

ඉන්පසු යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී ෆොන්සේකා මහතාට එම ඉඩම් කැබැල්ල යළි ලබාදී තිබුණි. එහි ඔහු නිවස සෑදීමෙන් පසු යාබද රක්ෂිත කොටස තාවකාලිකව ලබාගෙන තිබුණි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර